Visie en algemeen bestuur

 • Ameland’82 staat voor een stabiel en financieel gezond beleid, het behoud van de zelfstandigheid als volwaardige gemeente temidden van het Waddengebied, een betrouwbaar bestuur met een kwalitatief hoogwaardige organisatie. 
 • Ameland’82 vindt dat openbare processen nog inzichtelijker en transparanter gemaakt moeten worden, zodat de burger begrijpt wat er om hem heen gebeurt. 
 • Wat het eigen personeel betreft pleit Ameland’82 binnen de wettelijke mogelijkheden voor de herinvoering van een prepensioen of deeltijdpensioen, zodat onze werknemers op vrijwillige basis vervroegd kunnen uittreden, ten gunste van de instroom van jongere medewerkers. 

 

 

Openbare orde en veiligheid

 • Ameland’82 wil dat de politie zichtbaar aanwezig is en bovendien eenvoudig en snel te bereiken moet zijn en dat er meer politietoezicht komt op plaatsen waar tijdens de weekends, vooral in voor- en naseizoen veel overlast plaatsvindt.

Verkeer en vervoer

 • Ten behoeve van de recreatievaart wil Ameland’82 de huidige passantenhaven in historisch perspectief herstellen en voldoende en veilige ligplaatsen aanleggen, zowel voor passanten als voor de Amelander bootbezitters. 

Economische zaken en werkgelegenheid; toerisme en recreatie

 • Een belangrijk thema voor de toekomst is dat gezamenlijk gewerkt moet worden aan een duurzame economische ontwikkeling van ons eiland gericht op kwaliteitsverbetering. Ameland’82 wil ondernemers de ruimte bieden om nieuwe initiatieven te ontplooien. Onze houding is: “ja, tenzij…” in plaats van “nee, mits…”.
 • Ontwikkelingen die te maken hebben met de bevordering van het gezondheidstoerisme worden door Ameland’82 positief benaderd. Gezien de gezonde omgeving en de goede bereikbaarheid is Ameland bij uitstek geschikt zich op dit gebied te ontwikkelen en te profileren in de richting van nieuwe doelgroepen, zoals o.a. op het gebied van het port - en gezondheidstoerisme.
 • Voor de sector Groepsverblijven wil Ameland’82, samen met de VVV Ameland en de Vereniging Groepsverblijven Ameland, werken aan een strategisch plan gericht op behoud en versterking van de sector. Wij denken daarbij o.a. aan productvernieuwing, marktontwikkeling, versterking van de marktpositie bij families, vriendenclubs en verenigingen en verkenning van zorgmarkten en zakelijke markten.

 Onderwijs

 • Ameland’82 vindt dat er op Ameland een krachtige en bestuurlijk zelfstandige scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs moet zijn en blijven. De vorig jaar gebouwde nieuwe BWS biedt goede mogelijkheden om eilander kinderen zo lang mogelijk en op een zo passend mogelijk niveau op het eiland onderwijs te kunnen laten volgen.
 • Op Ameland wordt veel aan muziek gedaan. Ameland’82 wil graag dat muziekonderwijs wordt opgenomen in het onderwijsprogramma van de basisscholen vanaf groep 6, bij voorkeur te verzorgen door een vakleerkracht.

 Cultuur en sport

 • De eilander cultuurhistorische gebruiken, zoals mossels rapen, garnalen kruien, jagen, vissen, pieren steken enz. zijn opgetekend in een eigen Amelander natuurbeleidsplan dat zo spoedig mogelijk geëvalueerd en bijgesteld moet worden. Deze gebruiken moeten blijvend behouden blijven voor kleinschalige toepassing. Wij willen dat Ameland zich verder ontwikkelt als sporteiland, met goede sportieve evenementen die toeristisch gezien steeds belangrijker worden.

 Welzijn en zorg & sociale voorzieningen

 • Gelet op de eilandsituatie en het gegeven dat onze oudere medemensen graag levenslang op Ameland willen blijven, is het de hoogste tijd dat er zo snel mogelijk wordt overgegaan tot nieuwbouw van een modern verpleeghuis De Stelp in Hollum, gekoppeld aan nieuwe en toekomstbestendige zorgwoningen voor ouderen. 
 • Wat onze jongvolwassenen betreft denken wij op de eerste plaats aan Amelander jongeren met een goede opleiding, die nu genoodzaakt zijn op het vasteland een baan te zoeken, omdat er op Ameland in veel gevallen geen passend vervolg kan worden gegeven aan hun opgedane kennis. Ameland’82 wil hen dan ook graag voor de eilander economie behouden en hen stimuleren om zich op Ameland te vestigen. 
 • Maar waar gewerkt wordt moet bij voorkeur ook gewoond kunnen worden. Voor veel werkende jongeren zijn er nauwelijks mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een huurwoning, laat staan een eigen woning. Wij willen het bouwen van eigen woningen voor starters en cascowoningen stimuleren.

 Duurzaamheid

 • Wij hebben uitgesproken dat Ameland in 2020 een volledig duurzame zelfvoorzienende gemeente moet zijn. Dit betekent dat wij daarvoor beleid willen maken en uitvoeren en dat er dus zaken moeten worden opgepakt met de meest duurzame oplossingen van dat moment.
 • Dat beleid kan ook worden gecombineerd met de innovatie van nieuwe projecten gericht op een duurzaam energiebeleid. Acties op het gebied van energiebesparing en goede woningisolatie moeten gestimuleerd worden.

 Bouwen en wonen

 • Ameland’82 vindt dat er meer gebruik moet worden gemaakt van de wettelijke mogelijkheden om flexibel te kunnen omgaan met bestemmingsplannen. Overleg met belanghebbenden en/of belangengroeperingen dient bij voorkeur in een vroeg stadium plaats te vinden om onnodige bezwaar- en beroepsprocedures te voorkomen.
 • Wij vinden dat er een inhaalslag op Ameland gemaakt moet worden voor woningbouw. Aan de hand van een meerjarenplan moeten er in alle dorpen beschikbare bouwlocaties worden benut voor woningbouw, dan wel initiatieven worden ontwikkeld voor het creëren van nieuwe bouwlocaties.

 Financieel beleid

 • Hoofddoel van het financiële beleid is een structureel financieel gezonde gemeente te zijn door een effectieve en doelmatige besteding van middelen, waarbij de lastendruk voor burgers en bedrijven zo laag mogelijk is. Reeds genomen besluiten met grote financiële risico’s voor de gemeente moeten waar mogelijk snel worden teruggedraaid. Ameland’82 is voorstander van een onderzoek naar een ander systeem om de toeristenbelasting te innen, met als belangrijkste redenen de logiesverstrekkers daarvan te ontlasten en een juiste opbrengst te verkrijgen.
 •